Privacy Policy

Bevezetés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

Az adatkezelő elérhetőségei

Adatkezelő

Neve:

Pinka 2003 Kft.

Székhely:

1047 Budapest, Károlyi István utca 10.

E-mail:

info@rekavago.com

Telefon:

+36304066622

Honlap

www.rekavago.com

 

Jogszabályok, fogalommeghatározások

Az adatkezelés alapjául szolgáló főbb jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.)

[egyéb, esetleg ágazatspecifikus jogszabályok]

Fogalommeghatározások

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak tartalma megegyezik a GDPR 4. cikkében, az Info. tv 3. §-ában használt fogalmak tartalmával.

A GDPR értelmében „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A „címzett” fogalma: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Az „adatfeldolgozó” fogalma: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az „egészségügyi adat” fogalma: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Ebben a fejezetben tájékozódhat arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, milyen célból kezeljük, azaz mire használjuk ezeket az adatokat. Ugyancsak ebben a fejezetben szerepelnek az egyes adatkezelések jogalapjai és az időtartamuk.

Az egyes adatkezelésekre vonatkozó információkat adatkezelési célonként külön pontba szedve találhatja.

Ügyfelek személyes adatainak kezelése

Az Adatkezelő az Adatkezelés során a következő tevékenységeket végzi: az Ön azonosítása; az Önnel kötendő szerződés és egyéb kapcsolódó iratok szerkesztése; kapcsolattartás, kommunikáció Önnel, más harmadik személyekkel.

A megbízás teljesítése során az Adatkezelő az Ön adatait – amennyiben szükséges – ügyviteli és egyéb informatikai rendszerében rögzíti, kezeli.

Az adatkezelés célja: az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön és az Adatkezelő között lévő szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző lépések megkötéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont].

A kezelt adatok köre:

 • személyazonosító adatok: teljes név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve,

 • kapcsolattartási adatok: telefonszám, e-mail cím,

 • egyéni vállalkozó esetén: nyilvántartási szám, székhely, adószám,

 • egyéb, a szerződés, megbízás teljesítéséhez szükséges adatok: bankszámlaszám, cipő méret, forma és stílus

Adatok forrása: az Ön nyilatkozata, személyi iratai; közhiteles nyilvántartások (pl. egyéni vállalkozók nyilvántartása).

Az adatkezelés időtartama (tervezett időtartama): a jogviszony megszűnésétől számított 5 év; számviteli bizonylatban rögzített adatok esetén a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: szerződéskötés elmaradása, közreműködés visszautasítása.

Címzettek: az Adatkezelőnek a szerződés teljesítése során továbbítania kell az Ön adatait (az Ön által kiállított számla megküldésével) az Adatkezelő könyvelését végző gazdasági társaságnak.

A fentieken kívül címzettek lehetnek még a következők: postai és futárszolgálatok, hatóságok, bíróságok, jogi tanácsadók, pénzügyi tanácsadók.

Adatfeldolgozók: Az adatkezelő az adatkezelések során vele szerződött adatfeldolgozókkal közölheti az Ön adatait. Ilyen adatfeldolgozók az alábbiak.

Elnevezés

Elérhetőség (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám)

Tevékenység

ACC-Assist Kft.

iroda@acc-assist.hu

 

könyvelés, számviteli szolgáltatás

GLS Hungary Kft.

Magyar Posta Zrt.

Google Ireland Ltd.

UPS Hungary Ltd.

it@gls-hungary.com

ugyfelszolgalat@posta.hu

support-eea@google.com

upshungary@ups.com

logisztikai, informatikai szolgáltatások (tárhelyszolgáltatás, elektronikus levelezés szolgáltatás)

 

Toborzás, munkaerő felvétel

Az Adatkezelés célja: munkaerő felvétel, munkaviszonyra vonatkozó ajánlat készítése. Ennek keretében az Ön azonosítása, a munkakörre való alkalmasság megítélése, a pozícióról való döntés, kapcsolattartás, kommunikáció

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont]. Ön jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatok köre:

 • személyazonosító adatok: név, állandó lakcím (tartózkodási hely), anyja neve, születési hely, idő

 • kapcsolattartási adatok: telefonszám, e-mail cím

 • egyéb, foglalkoztatással, munkaköri alkalmassággal kapcsolatos adatok: végzettségre, kompetenciákra vonatkozó adatok, munkatapasztalatra vonatkozó adatok, stb.,

 • más, Ön által önkéntesen (pl. önéletrajzban) megosztott adat.

Adatok forrása: az Ön nyilatkozata

Az adatkezelés időtartama (tervezett időtartama): az Ön adatait a meghirdetett pozíció betöltéséről szóló döntés meghozatalát követő napig kezeljük; elutasított jelentkezés esetén az elutasításról szóló döntést követő napig kezeljük az adatokat.

Amennyiben ehhez Ön külön hozzájárul, akkor az adatait a pozíció betöltése után, az azt követő legfeljebb 6 hónapig kezeljük, annak érdekében, hogy a pozíció ismételt megüresedése esetén vagy más, Önnek megfelelő állásajánlattal megkereshessük.

A hozzájárulás visszavonásági kezeljük az adatokat, ha a fenti határidőkön belül Ön a hozzájárulását visszavonja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: jelentkezés elutasítása, figyelmen kívül hagyása.

Címzettek: az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja harmadik személyek felé.

Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozókat alkalmaz:

Elnevezés

Elérhetőség (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám)

Tevékenység

ACC-Assist Kft.

iroda@acc-assist.hu

 

HR szolgáltatás, bérszámfejtés

Google Ireland Ltd.

support-eea@google.com

informatikai szolgáltatások (tárhelyszolgáltatás, elektronikus levelezés szolgáltatás)

 

A számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség

Ide tartozik, hogy az Adatkezelő megőrzi a szolgáltatási díjról és egyéb költségekről szóló számlát, valamint a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat (pl. megrendelés, szerződés).

Az adatkezelés célja a Számviteli törvény által előírt, a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) c) pont), az adatkezelést előíró jogszabály: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 169. §.

A kezelt adatok köre: név, lakcím; adószám; számviteli bizonylatok esetén az adott okiratban foglalt egyéb személyes adat.

Adatok forrása: az Ön nyilatkozata, személyi iratai, az Adatkezelő pénzügyi nyilvántartásai.

Az adatkezelés időtartama (tervezett időtartama): az adott számla, bizonylat kiállításától számított 8 év.

Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozókat alkalmaz:

Elnevezés

Elérhetőség (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám)

Tevékenység

ACC-Assist Kft.

iroda@acc-assist.hu

 

könyvelés, számviteli szolgáltatás

Google Ireland Ltd.

support-eea@google.com

informatikai szolgáltatások (tárhelyszolgáltatás, elektronikus levelezés szolgáltatás)

Igényérvényesítés

Ha az Adatkezelő és Ön között a jogvita támad, akkor az Adatkezelő igényei érvényesítése, követelése behajtása érdekében jogi eljárást indíthat, mely során jogi tanácsadóhoz, bírósághoz, hatóságokhoz fordulhat.

Az adatkezelés célja az igényérvényesítés lehetővé tétele, a követelés behajtása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) f) pont]. Az Adatkezelőnek jogszerű érdeke fűződik ahhoz, hogy a pénzügyi követelései érvényesítése érdekében eljárjon és ehhez harmadik személy szakértő szolgáltatástá igénybe vegye.

A kezelt adatok köre: személyazonosító adatok, lakcím vagy tartózkodási hely, pénzügyi elszámolás adatai.

Adatok forrása: az Ön nyilatkozata, személyi iratai, az Adatkezelő pénzügyi nyilvántartásai.

Az adatkezelés időtartama (tervezett időtartama): az igényérvényesítési eljárás jogerős befejezését vagy a követelés elévülését követő 1 év.

Címzettek: az Adatkezelőnek az igényérvényesítés sikere érdekében továbbítania kell az Ön személyes adatait a jogi képviseletét ellátó ügyvédi irodának vagy más jogi tanácsadónak; követeléskezeléssel foglalkozó gazdasági társaságnak.

A fentieken kívül címzettek lehetnek még a következők: postai és futárszolgálatok, hatóságok, bíróságok.

Honlap – kapcsolatfelvételi űrlap

Az Adatkezelő honlapot üzemeltet a www.rekavago.com webcímen. A honlapon az Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődőknek lehetősége van az Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételi űrlapon az érdeklődő nevét és e-mail címét, valamint megkeresés tárgyát és az Adatkezelőnek szánt üzenetet kell megadni.

A megkeresés elküldésének feltétele, hogy a látogató nyilatkozzon az adatkezelési tájékoztató megismeréséről és az adatkezelési hozzájárulás megadásáról, amit egy jelölőnégyzet bejelölésével tehet meg.[1]

Az adatkezelés célja: a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok megküldésével az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel lehetővé tétele.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulása [GDPR. 6. cikk (1) a) pont]. Ön jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, esetleg az üzenet szövegében önként megadott egyéb személyes adat.

Adatok forrása: az Ön nyilatkozata.

Az adatkezelés időtartama (tervezett időtartama): a kapcsolatfelvétellel érintett ügy lezárásáig (pl. tájékoztatás adása, ajánlat adása) vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az adatokat az Adatkezelő.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a szükséges adatok megadása nélkül a kapcsolatfelvételi űrlapot nem lehet beküldeni, a kapcsolatfelvétel nem lehetséges.

Adatfeldolgozók: az adatkezelő az adatkezelések során vele szerződött adatfeldolgozókkal közölheti az Ön adatait.

Elnevezés

Elérhetőség (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám)

Tevékenység

LanceCom Kommunikáció

cs.mariann@lancecom.hu

marketing és kommunikációs szolgáltatás

Google Ireland Ltd.

support-eea@google.com

informatikai szolgáltatások (tárhelyszolgáltatás, elektronikus levelezés szolgáltatás; weboldal üzemeltetés)

 

Direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön ehhez hozzájárul, akkor az Adatkezelő a szolgáltatásaival, akciókkal kapcsolatos direkt marketing megkeresést küldhet Önnek, elektronikus levélben.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelővel szembeni szakmai bizalom növelése, marketing

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulása [GDPR. 6. cikk (1) a) pont]. Ön jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Adatok forrása: az Ön nyilatkozata. 

Az adatkezelés időtartama (tervezett időtartama): az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az adatokat.

Adatfeldolgozók: az adatkezelő az adatkezelések során vele szerződött adatfeldolgozókkal közölheti az Ön adatait.

Elnevezés

Elérhetőség (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám)

Tevékenység

LanceCom Kommunikáció

cs.mariann@lancecom.hu

marketing és kommunikációs szolgáltatás

Google Ireland Ltd.

support-eea@google.com

informatikai szolgáltatások (tárhelyszolgáltatás, elektronikus levelezés szolgáltatás)

Személyes adatainak kezelése közösségi marketing kommunikáció során

Az Adatkezelő a tevékenysége népszerűsítése, az ügyfelek és üzleti partnerek tájékoztatása érdekében és marketing tevékenysége részeként közösségi média oldalakat működtet. A Társaság ezen oldalakon rendszeresen közzétesz olyan tartalmakat, amelyek személyes adatokat tartalmaznak (különösen képmás és hangfelvétel).

Ennek keretében az Ön lent rögzített adatait Öntől begyűjtjük, rögzítjük, fényképeket, videófelvételeket készítünk és ezen adatokat a közösségi oldalakon közzétesszük.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő tevékenységének népszerűsítése, az ügyfelek és üzleti partnerek tájékoztatása, marketing

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása [GDPR. 6. cikk (1) a) pont]. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatok köre: név, képmás, kép- és hangfelvétel.

Adatok forrása: az Ön nyilatkozata, az Ön által átadott vagy az Adatkezelő által készített képmás, illetve kép- és hangfelvétel.

Az adatkezelés időtartama (tervezett időtartama): a tartalom törléséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az adatokat az Adatkezelő.

Címzettek: az Adatfeldolgozó nem továbbítja az adatokat harmadik személyek felé.

Adatfeldolgozók: az Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozókat alkalmaz:

Elnevezés

Elérhetőség (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám)

Tevékenység

SocialPro Kft.

store@rekavago.com

marketing és kommunikációs szolgáltatás

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

közösségi oldal üzemeltetése

A Facebook és Instagram adatfeldolgozó nyilvánosan elérhető adatkezelési tájékoztatóját itt érheti el: https://www.facebook.com/privacy/policy/ és https://privacycenter.instagram.com/policy

Személyes adatok kezelése weboldalon történő marketing kommunikáció során

Az Adatkezelő a tevékenysége népszerűsítése, az ügyfelek és üzleti partnerek tájékoztatása érdekében és marketing tevékenysége részeként weboldalt üzemeltet a www.rekavago.com webcímen.

Az Adatkezelő ezen tevékenységhez kapcsolódóan közzétesz a weboldalán olyan tartalmakat, amelyek természetes személyek személyes adatait is tartalmazzák (jellemzően fényképek, videófelvételek). Ennek keretében az Ön lent rögzített adatait Öntől begyűjtjük, rögzítjük, fényképeket, videófelvételeket készítünk és ezen adatokat a weboldalon közzétesszük.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő tevékenységének népszerűsítése, az ügyfelek és üzleti partnerek tájékoztatása, marketing

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása [GDPR. 6. cikk (1) a) pont]. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatok köre: név, képmás, kép- és hangfelvétel.

Adatok forrása: az Ön nyilatkozata, az Ön által átadott vagy az Adatkezelő által készített képmás, illetve kép- és hangfelvétel.

Az adatkezelés időtartama (tervezett időtartama): a tartalom törléséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az adatokat az Adatkezelő.

Címzettek: az Adatfeldolgozó nem továbbítja az adatokat harmadik személyek felé.

Adatfeldolgozók: az Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozókat alkalmaz:

Elnevezés

Elérhetőség (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám)

Tevékenység

LanceCom Kommunikáció

SocialPro Kft.

cs.mariann@lancecom.hu

store@rekagavo.com

marketing és kommunikációs szolgáltatás

Google Ireland Ltd.

support-eea@google.com

informatikai szolgáltatások (tárhelyszolgáltatás, elektronikus levelezés szolgáltatás)

Az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelések

A nyereményjátékban résztvevők adatainak kezelése a nyereményjáték lebonyolítása céljából

Ha az Adatkezelő, mint szervező nyereményjátékot szervez, akkor annak lebonyolítása céljából a kezelnie kell a nyereményjátékban résztvevők, mint játékosok adatait. Ezen adatkezelés feltételei az alábbiak:

Az adatkezelés célja: a nyereményjáték lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása [GDPR. 6. cikk (1) a) pont]. Ön a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, mely azonban nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatok köre: teljes név; telefonszám; e-mail cím.

Adatok forrása: az Ön (résztvevő játékos) nyilatkozata.

Az adatkezelés időtartama (tervezett időtartama): az Adatkezelő a nyereményjáték sorsolást követő napon megsemmisíti azon játékosok adatait tartalmazó iratokat (pl. részvételi jegy, sorsjegy, játékszelvény), amelyek nem nyertek. Ezen játékosok adatainak kezelése eddig, azaz a nyereményjáték lezárásáig tart.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az adatközlés elmaradása esetén a játékos nem tud részt venni a nyereményjátékban.

Címzettek: az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személyek felé az adatokat.

Adatfeldolgozók: az adatkezelő az adatkezelések során vele szerződött adatfeldolgozókkal közölheti az Ön adatait. Ilyenek a következők:

Elnevezés

Elérhetőség (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám)

Tevékenység

LanceCom Kommunikáció

SocialPro Kft.

cs.mariann@lancecom.hu

store@rekagavo.com

marketing és kommunikációs szolgáltatás

Google Ireland Ltd.

support-eea@google.com

informatikai szolgáltatások (tárhelyszolgáltatás, elektronikus levelezés szolgáltatás)

A nyereményjáték nyertese adatainak kezelése könyvelési, számviteli okokból

A nyeremény átadásáról az Adatkezelő számviteli bizonylatot köteles kiállítani, melyet a törvényben előírt időtartamig meg kell őriznie. Ehhez a nyertes személyes adatainak (név, lakcím, adóazonosító jel) a fentiektől eltérő célú kezelése szükséges, az alábbiak szerint:

Az adatkezelés célja: a nyereményre vonatkozó, annak átadását igazoló számviteli bizonylat kiállítása, adókötelezettség teljesítése, a számviteli bizonylat megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR. 6. cikk (1) c) pont]. Az adatkezelést előíró jogszabály különösen: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 169. §.

A kezelt adatok köre: a számviteli bizonylaton (átadás-átvételi jegyzőkönyvön) szereplő adatok: a nyertes teljes neve, lakcíme, adóazonosító jele; az átvevő aláírása.

Meghatalmazott eljárása esetén a kezelt adatok köre kiterjed a meghatalmazó nevére és aláírására, illetve a meghatalmazásban esetleg szereplő, a meghatalmazó és a meghatalmazott egyéb személyes adataira.

Adatok forrása: az Ön (nyertes), illetve a meghatalmazott nyilatkozata, a meghatalmazás adatai.

Az adatkezelés időtartama (tervezett időtartama): az adott számla, bizonylat kiállításától számított 8 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az adatközlés elmaradása esetén a nyertes nem veheti át a nyereményt.

Címzettek: az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személyek felé az adatokat.

Adatfeldolgozók: az adatkezelő az adatkezelések során vele szerződött adatfeldolgozókkal közölheti az Ön adatait. Ilyenek a következők:

Elnevezés

Elérhetőség (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám)

Tevékenység

ACC-Assist Kft.

iroda@acc-assist.hu

 

könyvelés, számviteli szolgáltatás

GLS Hungary Kft.

Magyar Posta Zrt.

Google Ireland Ltd.

UPS Hungary Ltd.

it@gls-hungary.com

ugyfelszolgalat@posta.hu

support-eea@google.com

upshungary@ups.com

logisztikai, informatikai szolgáltatások (tárhelyszolgáltatás, elektronikus levelezés szolgáltatás)

Adatbiztonsági intézkedések – hogyan védjük az Ön személyes adatait

Az adatkezelés módja

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat papír alapon az Adatkezelő székhelyén, illetve bejegyzett telephelyén tárolja.

Az elektronikusan tárolt adatokat az Adatkezelő saját eszközein, külső szolgáltató által kezelt szerveken és felhő tárhelyen tárolja.

 

Információbiztonsági és szervezési intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az Adatkezelő az informatikai rendszereit folyamatosan naprakészen tartja, gondoskodik a megfelelő vírusvédelemről, jelszavas védelmet használ az egyes rendszerekben, ahol elérhető, ott kettős autentikációt. Az Adatkezelő a papír alapon tárolt iratokat zárható helyiségben / szekrényben tartja, biztosítva, hogy csak az arra jogosultak férjenek hozzá az iratokhoz.

Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára. Így például gondoskodik a megfelelő jogosultságok kiosztásáról, ezzel biztosítva, hogy csak azok férnek hozzá az adatokhoz, akiknek – és amilyen mértékben – az adott cél elérése érdekében szükséges.

Az Adatkezelő az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően választja ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodik az adatok biztonságáról.

Az Ön jogai

Az Ön jogainak gyakorlása

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely kérelmét, észrevételét az Adatkezelőnél szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy meghatalmazott által átadott irat útján, avagy postai úton), vagy – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással védetten – elektronikus úton jelentheti be, az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az Ön által benyújtott kérelmet a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb a beérkezéstől számított egy hónapon belül megválaszoljuk, írásban, vagy ha Ön a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton. A válaszban tájékoztatjuk Önt a hozott intézkedésről vagy az intézkedés elmaradásáról és az Ön jogorvoslati lehetőségeiről.

Hozzáférési jog

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;

 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;

 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 8. h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – kérésre – az Ön rendelkezésére bocsátja. További másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha Ön elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni.

Az Ön erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni az alábbiak szerint:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 3. c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Ön fenti törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz az alábbi indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

 1. ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

 2. ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy

 3. ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

 4. ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

 5. ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

 6. ha közérdekű archiválás céljából, vagy

 7. ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

 8. ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 2. b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 4. d) Ön tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Ha Ön kéri az adatkezelés korlátozását, akkor az Adatkezelő Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy az adatkezelő (vagy harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatok hordozásához való jog

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

Ön érintett jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 1. ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése

 2. és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Hozzájárulás visszavonásához való jog

6.8       A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint:

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulása visszavonását írásban, elektronikus levél, nyilatkozat esetén legalább fokozott biztonságú elektronikus nyilatkozatban tudja megtenni, az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Jogorvoslati lehetőségek

Ha úgy érzi, hogy az Ön adatait nem a vonatkozó jogszabályoknak vagy a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeltük, akkor kérjük, ezt jelezze felénk, hogy a panaszt kivizsgálhassuk és a szükséges intézkedéseket megtehessük. Kérjük, hogy a jogorvoslati kérelmét szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy meghatalmazott által átadott irat útján, avagy postai úton), vagy – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással védetten – elektronikus úton jelentse be, a fenti elérhetőségeinken.

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen, sérelemdíjat követelhet az Adatkezelőtől. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím:             1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postacím:    1363 Budapest, Pf.: 9.

e-mail:         ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap:        www.naih.hu

 

[1] Erről minden esetben gondoskodni kell a honlapon.

Felhasználási feltételek

A REKAVAGO webhelyein, valamint üzleteinkben felsorolt ​​termékeket szállítja az alábbi feltételek szerint. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi és Cookie-szabályzatunkat, mielőtt bármely webhelyünket használná, vagy rendelne tőlünk.

A Felhasználási feltételek a REKAVAGO webhelyek használatára és az Ön által vásárolt termékekre vonatkoznak. vásárolni tőlük; függetlenül attól, hogy Ön hogyan fér hozzá a webhelyhez, beleértve azokat a technológiákat vagy eszközöket is, amelyeken weboldalunk otthon, útközben vagy üzletben elérhető

Fenntartjuk a jogot, hogy ezeket a feltételeket bármikor frissítsük, és minden Önt vagy vásárlásait érintő frissítésről értesítjük Önt írásban (e-mailben) és ezen az oldalon.

A jelen Feltételek fejlécei csak a kényelmi célokat szolgálják, és nem befolyásolják azok értelmezését. .

Javasoljuk, hogy nyomtassa ki és őrizze meg a jelen Általános Szerződési Feltételek egy példányát későbbi felhasználás céljából...