ÁLTALÁNOS vásárlási FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a PINKA 2003 Kft. (székhely: 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34., Cg.: 01-09-179403, adószám: 24732693-2-41) kizárólagos tulajdonában álló és általa működtetett www.rekavago.com elnevezésű weboldal és online áruház (továbbiakban: weboldal) felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a weboldalon regisztrál. (továbbiakban: felhasználó).
Kérjük, hogy az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen okiratot.

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a www.rekavago.com weboldalon található valamennyi termék. A termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékekhez tartozó egyedi oldalon ismerheti meg. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.rekavago.com weboldalon található online felületen keresztül történik. A www.rekavago.com weboldalon történő vásárlásra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) rendelkezései az irányadóak.

Az eladó

Az eladó minden termék esetében a PINKA 2003 Kft. a termékkel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kifogás és reklamáció kizárólag PINKA 2003 Kft-vel, mint eladóval szemben érvényesíthető.

Az elektronikus szerződéskötés lépései

A weboldalon kizárólag regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztráció során, a „regisztráció” menüpontban található adatlapot kell kitölteni, egy valós e-mail cím és jelszó megadásával, valamint a megrendelés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok (számlázási/szállítási cím, telefonszám, megjegyzések) kitöltésével. A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért az eladót semminemű felelősség nem terheli. Nem terheli felelősség az eladót elfelejtett jelszó vagy annak illetéktelen harmadik személy részére történő hozzáférésből eredő károk esetén sem. A hibásan vagy hiányosan rögzített adatok módosítására az eladó a weboldalon biztosít lehetőséget. Folyamatban lévő rendelést érintő adatok módosítására az info@rekavago.com címre küldött e-mail útján, a megrendeléstől számított legfeljebb 24 órán belül van lehetőség.
A weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, az alábbiak szerint:
A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, ez egy ajánlattétel a felhasználó részéről az adott termék megvásárlására. Az eladó a megrendelést annak elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja, amely visszaigazolás szerződéses jogviszonyt hoz létre a felek között. A visszaigazolás elküldésével a megrendelés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződéskötés nyelve a magyar. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a felhasználót terhelő ajánlati kötöttség, illetve az eladót terhelő bármilyen egyéb kötelezettség minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Az eladó a visszaigazolt szerződéseket iktatja, azok írásba foglalt szerződésnek minősülnek, melynek megőrzéséről az eladó 5 évig köteles gondoskodni.

Vételár, fizetési feltételek

A weboldalon szereplő termék mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót.
Abban az esetben, ha az eladó leggondosabb eljárása ellenére is hibás ár kerül a weboldalon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, akkor az eladó nem köteles az adott terméket a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben az eladó felajánlhatja a tényleges áron történő értékesítést, és amennyiben azt a felhasználó nem tartja elfogadhatónak, elállhat vásárlási szándékától.

A vételár kiegyenlítésére az alábbi fizetési módokon van lehetőség:

személyes átvétel esetén készpénzben
Átvétel helye:
1047 Károlyi István utca 10. 10-es épület
Az átvétel előtt telefonos egyeztetés szükséges a +36-303976776-os telefonszámon!
postai utánvéttel
banki átutalással (előre fizetés esetén)
Bankszámlaszám: PINKA 2003 Kft. Erste Bank – 11600006-00000000-58052635

Szállítási feltételek

A szállítási idő -amennyiben a termék raktáron van- úgy megrendelés leadását követő naptól kezdődő 2-5 munkanapon belül.
Azon termékek vonatkozásában, amelyek átmenetileg nincsenek raktáron a várható szállítási időről az eladó e-mail formájában értesítést küld a felhasználó megrendelésben megadott e-mail címre. Felhasználó a várható szállítási idő ismeretében jogosult eldönteni, hogy leadott megrendelését továbbra is fenntartja-e.
Amennyiben a várható szállítási idő ismeretében felhasználó úgy dönt, hogy a megrendelését nem tartja fent, úgy jogosult a szerződéstől elállni, köteles azonban az elállási nyilatkozatát az eladónak legkésőbb a várható szállítási időről szóló tájékoztatás „kézhezvételét” követő 24 órán belül megküldeni. Amennyiben a felhasználó ez elállási nyilatkozat megküldésével késedelembe esik, úgy köteles az eladó ebből eredő összes kárát megtéríteni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben kifejezett elállási szándékát nem jelzi eladó felé az erre megadott határidőben, úgy az eladó a várható szállítási időt elfogadottnak tekinti és a termék beszerzéséről gondoskodik. A felhasználó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a felhasználót terhelik.

Az árucikkek cseréje, szavatosság

Ha a megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az eladó díjmentesen kijavítja vagy kicseréli. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget felhasználó nem kívánja igénybe venni úgy megfelelő mértékű árleszállítást igényelhet eladótól vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásra nincs lehetőség. Elállás esetén a termék vételárát banki átutalással az eladó 30 napon belül visszatéríti. A szavatossági igényekre egyebekben a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

A vásárlástól való elállás joga

A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelettel összhangban, a felhasználó jogosult a megrendelt termék vonatkozásában kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától, úgy és akként, hogy a termék megvásárlásakor kapott számlát a termékkel együtt visszajuttatja az eladó részére. Elállás esetén a termék visszaküldésének költségei a felhasználót terhelik. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat minden esetben meg kell téríteni.
Elállás esetén az eladó a kifizetett vételárat banki átutalással visszatéríti legkésőbb az elállást követő 30 napon belül. Elállás esetén az eladó a termék kiszállításának költségét nem téríti meg.